Karlstad Universitet

Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling

Framtagande av en guide kring förpackningsdesign – med syfte att minska den totala miljöbelastningen.

Prissumma: 3 848 192 Sek


Utmaning

Kan vi genom att ta ett helhetsperspektiv minska produkternas totala miljöbelastning, inklusive till exempel matsvinn?

Motivering

När ska man välja plastförpackningar och när ska man inte göra det? Det är en tuff utmaning för livsmedelsföretag. Projektet tittar på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar samt på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta kring när man ska välja eller undvika plast.

Rise IVF

Återvunnen konsumentplast i film för livsmedelskontakt

Öka andelen återvunnen plast i livsmedelsförpackningar genom flerskiktsfilm med återvunnen konsumentplast.

Prissumma: 1 880 000 Sek


Utmaning

Hur kan vi göra det lättare att nå Svensk Dagligvaruhandels mål om 100% återvunnen eller förnybar plastråvara i förpackningar?

Motivering

En av de största utmaningarna för livsmedelsbranschen, när det gäller återvunna förpackningar, är tillgången till livsmedelsgodkänt återvunnet material. För att vi ska lyckas nå målen krävs att tillgången ökar kraftigt. Projektet ska bidra till att påskynda omställningen mot en icke fossilberoende livsmedelsförpackningsindustri genom att möjliggöra användning av mekaniskt återvunna livsmedelsförpackningar från konsumenterna.

Friluftsfrämjandet

Skogsmulle och plastutmaningen

Modernisera Skogsmulles berättelser och nå ut med kunskap om utmaningar med plast i naturen till fler barn.

Prissumma: 486 000 Sek


Utmaning

Hur förklarar man ett komplext ämne, som plasten, för barn?

Motivering

Plast är svårt och komplext. Kan vi göra det enklare att förstå plastutmaningen genom att ta hjälp av en välkänd figur som Skogsmulle? Projektet vill med ett lekfullt förhållningssätt lära barn om plastens påverkan på vår natur. Och lyfta de utmaningar som vår plastanvändning innebär.

KTH Kemisk Återvinning

Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Utforska kemisk återvinning som medel för att förbättra effektiviteten för plaståtervinning samt öka förståelse för hur plastflöden kan hanteras.

Prissumma: 1 400 000 Sek


Utmaning

Kan kemisk återvinning av plast vara en av lösningarna för att nå en cirkulär användning av plast?

Motivering

Kemisk återvinning av plast ses som en av de stora möjligheterna för att öka återvinningen av plast. Men det kommer krävas omfattande forskning och stora investeringar för att det ska bli verklighet. Projektet ska undersöka hur den befintliga forskningen kan användas på dagens återvinningssystem för att snabba på användandet av denna återvinningsmetod. Då skulle tillgången på livsmedelsgodkänd återvunnen konsumentplast öka.

Rise

Solvolys, återvinning av heterogent livsmedelsplastavfall

Testa och validera en återvinningsprocess som kan användas för plast kontaminerad med organiskt avfall.

Prissumma: 2 439 200 Sek


Utmaning

Kan vi göra det enklare att återvinna en avfallsfraktion som idag kräver stor bearbetning?

Motivering

Idag är det svårt att sortera plast och omständigt att återvinna. Projektet vill underlätta sortering och reducera antalet steg i återvinningsprocessen. Målet är att öka andelen plast som återvinns och bidra till att sluta kretsloppet.

Kontakt

LidlFutureInitiatives@lidl.se

Skicka mail